กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุดารัตน์ ภักดี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางวัรดะห์ จันทรเพท
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1