กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายชาฟีอี กะมิง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอับดุลเลาะ แซมะแซ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2