คณะผู้บริหาร

นายธนกฤต นิลราช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางนาถยา เจะโกะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายมูฮัมหมัดอิดรีส เจะบาการ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุดารัตน์ ภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายมะรอยาลี บือฮะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชาฟีอี กะมิง
หัวหน้ากิจการนักเรียน