กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางโพยมรัตน์ ภักดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาร์มันต์ มะสาอิ
พนักงานราชการ

นายวิษนุ สาเมาะ
พนักงานราชการ