กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอาร์มันต์ มะสาอิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิษนุ สาเมาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2