หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
 
 
          1. หลักสูตรสามัญ เปิดทำการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นปีที่ 1 - 3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นปีที่ 4 - 6) 

          2. หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม เปิดทำการเรียนการสอน ระดับตอนกลาง (มุตาวัซซิต) และระดับตอนปลาย (ซานาวี) 
โดยทีมงานวิทยากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์