กลุ่มสาระอิสลามศึกษา

นายอะฮ์หมัด มณีหิยา
วิทยากรสอนศาสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระอิสลามศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอาดัม ซา
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายอับดุลตอเละ สิเดะ
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวฟาซีฮะห์ ยะโกะ
วิทยากรสอนศาสนา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายอับดุลนาเซร์ มะนาฮา
วิทยากรสอนศาสนา (รายชั่วโมง)