กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางซากียะห์ หะยีแวฮามะ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวรัตนา หะหวัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวยารอดะห์ ดามะ
วิทยากรสอนศาสนา (รายชั่วโมง)