บุคลากรอื่นๆ

นางฟารีดา เงินแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอับดุลรอแม ยูโซะ
รักษาความปลอดภัย