วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ / คติพจน์
วิสัยทัศน์/ปรัชญา/คำขวัญ/คติพจน์

วิสัยทัศน์  :  ภายในปี 2559 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี 
                มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาชาติสู่สากล ทันต่อความเจริญ
                ของโลก 
รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมพัฒนาครู
                ให้เป็นครูมืออาชีพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


ปรัชญา  :  คุณธรรม นำวิชาการ สร้างพื้นฐานชีวิต

 
คำขวัญ  :  เรียนรู้ ปฏิบัติ รับผิดชอบ


คติพจน์  :  ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโด "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"