พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
3. พัฒนาเป็นบุคคลให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้


เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
    พอเพียง
4. โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
    พัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึง
    ประสงค์ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือ
6. ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม
    วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเรียน
    ต่อในระดับที่สูงขึ้น
8. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพ
9. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมใน
    การพัฒนาคุณภาพการศึกษา