คณะผู้บริหาร

นายอาดัม ตะโละ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุไรณี บาเหม
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายมูฮัมหมัดอิดรีส เจะบาการ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางสุดารัตน์ ภักดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นายมะรอยาลี บือฮะ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายชาฟีอี กะมิง
หัวหน้ากิจการนักเรียน