ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
              วันที่ 27-28 สิงหาคม 2565 นายธนกฤต นิลราช ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้มอบหมายให้ นายมูฮัมหมัดอิดรีส เจะบาการ์ พร้อมด้วย นางชาลิสา กากะบุตร และ นางซากียะห์ หะยีแวฮามะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการปลูกฝังให้มีพฤติกรรมร่วมต้านทุจริตในวงกว้าง ทั้งในระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมชน และยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการพัฒนานวัตกรรมป้องกันการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาในสังกัด และชี้แจงในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี นางสาวประจวบ พุทธวาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.สงขลา สตูล , นายศักดิ์ชาย สังข์ไข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 , นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพม.ปัตตานี และนายฮารอวี จะปะกียา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สังกัด สพม.ปัตตานี เป็นวิทยากร ณ ห้องศรีนาฆารา ชั้น 3 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,21:30   อ่าน 36 ครั้ง