วิสัยทัศน์

              ภายในปี 2558 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีการพัฒนาในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ได้มาตรฐานการศึกษาชาติสู่สากล  ทันต่อความเจริญของโลก
รักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย มีทักษะชีวิตที่เหมาะสม พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา จันทร์ทอง
ติดต่อ :: pratupho@hotmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com