ข้อมูลรางวัลที่เคยได้รับ

ที่
ชื่อรางวัล
ชื่อผู้มอบ
วันที่ได้รับ
ผู้ที่ได้รับ
1
ครูแกนนำการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2552 ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลส
ผอ.สพท.ปน.2
10 พฤษภาคม 2553
นางวิไลพร ช่างสรรค์
2
ผู้นำบริหารจัดการด้านวิชาการปีการศึกษา 2552 ส่งผลให้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวมทุกกลุ่มส
ผอ.สพท.ปน.2
10 พฤษภาคม 2553
นายชำนาญ โบพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียน
3
ครูฝึกซ้อมนักเรียน ชนะการประกวดแต่งบทร้อยกรองหนังสือนิทาน ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด้กชั้นมัธยมศึกษาปีท
ผอ.สพท.ปน.2
14 มิถุนายน 2553
นางนาถยา เจะโกะ
4
ชนะการประกวดแต่งบทร้อยกรองหนังสือนิทาน ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเด้กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับช่วงชั้
ผอ.สพท.ปน.2
14 มิถุนายน 2553
นางสาวอัสนา วาเละ , นางสาวนิมาเรียนี เจ๊ะเลาะ , นางสาวฮาสนะ มะยี
5
รางวัลชมเชย การแข่งขันอัจริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงไซนับ มะยีแต
6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทัก
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กชายสุกีมาน โต๊ะแวมะ , เด็กชายนัซรี ตาเยะ , เด็กชายฮารีฟ กาหลง
7
รองชนะเลิศอันดับ2 การเล่านิทาน (Story Telling) ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงอุดัยละห์ สะตา
8
รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงนูรีซะห์ แมเราะดำ , เด็กหญิงสีตีคอลีเยาะ สนิ
9
รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงซารีปะห์ ยูโสะ , เด็กหญิงนาซีฟา บาเหะ , เด็กหยิงสุไฮนี เปาะแซ
10
รองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กชายอิบรอเฮม กะจิ , เด็กหญิงสุวียะบะห์ ลาเต๊ะ
11
รองชนะเลิศอันอับ1 การแข่งขันอัจฉระยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นางสาวปัทมา บือแน , นายกอเซ้ง มะยีแต
12
ชมเชยการแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นายอนุวา สะเตาะ , นายอับดุลอาดี แวมิง , นางสาวซารีนา ตาเละ
13
รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นายซาการียา สนิ
14
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบา
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี กาหลง , เด็กชายต่วนฟาดลี รอยา , เด็กชายซูลกิฟลี เปาะมะ
15
เหรียญเงิน การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี ค
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
เด็กหญิงอุดัยละห์ สะตา
16
เหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
เด็กหญิงปาอีซ๊ะ อีปง
17
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบา
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นางสาวฮานีซะห์ มิงมาหา , นางสาวคอมือซะห์ ดอเลาะ นางสาวนิโซเฟีย ลีแซ
18
เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี ค
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นางสาวอัสนา วาเละ , นางสาวอนิลลา ลาเต๊ะ , นางสาวฮาสนะ มะยี
19
เหรียญทองแดง การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นางสาวอามีเน๊าะ สนิ , นางสาวอามีเนาะ สามอ , นางสาวสารีนา กูปิ , นางสาวซรีนา
20
เหรียญเงิน การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปั
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นายอนุวา สะเตาะ
21
สถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ2 ระดับจังหวัด ในการประกวดผลงานตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2553
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
1 กันยายน 2553
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
22
ยุวชนประกันภัยดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ1 ระดับจังหวัด ในการประกวดผลงานตามโครงการยุวชนประกันภัยประจำปี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
1 กันยายน 2553
นางสาวมารีแย สามะ
23
ชมเชยการขับร้องอนาชีตเป็นภาษามลายู ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงนูรไอนี ดะเก๊ะ , เด็กหญิงมุณี กาซอ , เด็กหญิงนีรีรัน ทิพย์หมัด, เด็ก
24
ชมเชยการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงฟาตีมะห์ ตาเละ
25
ชมเชยการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นางสาวฟาดีละ กอและ
26
ชมเชยการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหญิงมารีนา คาเร็ง
27
ชมเชยการแข่งขันเปิดพจนานุกรม ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นางสาวฮานาน มะยี
28
เหรียญทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ ระดับชั้น ม.4-6ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึก
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นายอับดุลอากีม กาหลง , นายตูแวอิบรอเฮง โต๊ะโซ๊ะ , นายสุไลมาน กูทา
29
เหรียญทองแดง การแข่งขันหนังสืออิเลคทรอนิคส์ (E-book) ระดับชั้น ม.4-6 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
นางปาตีเมาะ อาบูวะ , นางสาวมารีแย สามะ , นายสุไลมาน ฆาเร็ง
30
โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
สพฐ.
15 กันยายน 2549
โรงเรียน
31
เกยรติบัตรเหรียญเงินการแข่งประดิษฐ์ดอกไม้จากแป้งสําเร็จรูปช่องชั้น3
ร.ร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล
8 ม ค.52
ด.ญต่วนอามีเนาะ ปิ ,ด ญอัสนา วาและ ด ญ มารีแย กอและ
32
เกียรติบัตรเหรียญเงินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้จากแป้งสําเร็จรูปช่องชั้น4
ร.ร จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.สตูล
8 ม.ค. 52
น.ส.คอมือซะห์ ดอเลาะ,น.ส.ปัทมา บือแน,น.ส.ฮานีซะย์ มิงมาหา
33
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดโครงงานสุขภาพตามโครงการ อย.น้อย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
15 ก.ค 52
ด.ญ.อามีเนะห์ สนิ,ด.ญ.ปาตีเมาะ อาบูวะ,ด.ช.อนันต์ มะแซ
34
รางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ วันพ่อแห่งชาติ
สถานีตำรวจภูธรยะรัง
5 ธันวาคม 2551
นางสาวฮาสนะ มะยี
35
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดคำขวัญ วันพ่อแห่งชาติ
สถานีตำรวจภูธรยะรัง
5 ธันวาคม 2551
นางสาวนิฮายาตี ฮูเซ็น
36
รางวัลชนะเลิศอันดับ1จากการประกวดเรียงความ
สหกรณ์ออมทรัพทย์ครู จ.ปัตตานี
นางสาวอามีนา จะปะกียา
37
รางวัลดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(กรมสามัญเดิม)ขนาดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2
16 สิงหาคม 2551
นายชำนาญ โบพรหม
38
รางวัลชนะเลิศกวนอาซูรอ ประเภทคาว กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
39
รางวัลชนะเลิศอันดับ1กวนอาซูรอ ประเภทคาว กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
40
แข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่3
นายชำนาญ โบพรหม
19 สิงหาคม 2551
ด.ญ. ฟาดีละห์ กอและ
41
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดคำขวัญ วันพ่อแห่งชาติ
สถานีตำรวจภูธรยะรัง
5 ธันวาคม 2551
นางสาวอามีนา จะปะกียา
42
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-3 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
เด็กหยิงปาอีซ๊ะ อีปง
43
ชนะเลิศการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ระดับชั้น ม.4-6 ในการแข่งขันทักษะวิชาการ
ผอ.สพท.ปน.2
26 มิถุนายน 2553
นางสาวฮานีซะห์ มิงมาหา , นางสาวคอมือซะห์ ดอเลาะ นางสาวนิโซเฟีย ลีแซ
44
เหรียญเงิน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตตานี ค
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
เด็กหญิงซารีปะห์ ยูโสะ , เด็กหญิงนาซีฟา บาเหะ , เด็กหยิงสุไฮนี เปาะแซ
45
เหรียญเงิน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ ระดับชั้น ม.1-3 ในงานมหกรรมวิชาการ "ชบาเบ่งบาน การศึกษาปัตต
นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผอ.สพท.ปน.1
16 กรกฎาคม 2553
เด็กชายสุกีมาน โต๊ะแวมะ , เด็กชายฮารีฟ กาหลง , เด็กชายนัสรี ตาเย๊ะ
46
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
สพท.
โรงเรียน
47
เกียรติบัตรรางวัลชมเชยการประกวดประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ ช่องชั้น4
จังหวัดปัตตานีร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ปัตตานีเขต 1-2-3
18-20 ส.ค 52
น.ส.คอมือซะห์ ดอเลาะ,น.ส.ปัทมา บือแน,น.ส.ฮานีซะย์ มิงมาหา
48
โล่รางวัลนักเรียนดีเด่น
นายกรัฐมนตรี
12 มกราคม 2551
นายอนุวา สะเตาะ
49
รางวัลชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันงานใบตอง
สำนักงานพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 2
19 สิงหาคม 2551
นางสาวฮัสนา วาเละ นางสาวมารีแย กอและ นางสาวปาตีเมาะ อาบูวะ
50
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันประดิษฐ์กระเช้าดอกไม้จากวัสดุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี
19 สิงหาคม 2551
นางสาวต่วนอามีเนาะ ปิ นางสาวอามีเนาะ ตะเย๊าะ นางสาวมิสบะห์ ซอแนะ
51
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันคอมพิวเตอร์
การแข่งขันทักษะทางวิชาการภาคใต้โรงเรียนจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัย จ.สตูล
8 ม.ค. 52
นายอับดุลฮาดี แวมิง
52
ครูต้นแบบ
เขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
16 สิงหาคม 2551
นางวิไลพร ช่างสรรค์
53
ครูต้นแบบ
สพท. ปน. 2
16 สิงหาคม 2551
นางโสภา คงพิน
54
ครูต้นแบบ
สพท. ปน. 2
16 สิงหาคม 2551
นางโพยมรัตน์ ชัยโรจน์
55
ครูต้นแบบ
สพท. ปน. 2
16 สิงหาคม 2551
นางนาถยา เจะโก๊ะ
56
รางวัลชมเชย
สพท. ปน. 2
16 สิงหาคม 2551
นายทวีศักดิ์ แก้วทอน
57
รางวัลครูดีเด่น รางวัลอันดับ1 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2
16 สิงหาคม 2551
นายทวีศักดิ์ แก้วทอน
58
เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทผู้บริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา(สามัญเดิม)ขนาดกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2
16 สิงหาคม 2551
นายชำนาญ โบพรหม
59
โครงงานคณิตศาสตร์
ผ.อ. ชุมพล ทองใหม่
8 ส.ค. 52
ด.ญ. ฟาดีละห์ กอและ ด.ญ.รอฮานี ซาราเซะ ด.ญ.ปาตีเมาะ อาบูวะ
60
รางวัลดีเด่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในโรงเรียน
กรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
61
รางวัลดีเยี่ยมโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด ในโรงเรียน
กรมการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต
ิและสิ่งแวดล้อม
62
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานคุณธรรม
สพฐ.
20 สิงหาคม 2552
นางสาวอามีนา นายอับดุลฮาดี นายอุสมัน นางสาวฮาสนะ นางสาวซารีนา
63
รางวัลดีเด่น โครงงานวิทยาศาสตร์
สพท.ปน 2
25 สิงหาคม 2552
นายอุสมัน นายอนุวา นายตูแวอิบรอเฮง นางสาวปัทมา
64
รางวัลชมเชย โครงงานประดิษฐ์
สพท. ปน. 2
25 สิงหาคม 2552
นายอับดุลฮาดี นางสาวอามีนา นางสาวฟาอีซะ นางสาวซารีนา

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com