"คำขวัญโรงเรียน <<... คุณธรรมนำวิชาการ สร้างพื้นฐานชีวิต...>>"  
     
 

ประวัติโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา

 
 
        


         โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  โทรศัพท์ ,
โทรสาร หมายเลข  0-7343-9301, 0-7343-9085 ห่างจากที่ว่าการอำเภอยะรัง และทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 410 ( ปัตตานี – ยะลา ) ประมาณ 500 เมตร มีพื้นที่จำนวน 43.10 ไร ่ เดิมชื่อ “ โรงเรียนยะรัง ”
เปิดสอนในระดับ ประถมศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2499

           ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่ง ที่ 288/2517 ลงวันที่ 22 เมษายน 2517 ให้ยุบเลิกการจัดการเรียน
การสอนระดับประถมศึกษาและให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้โอนข้าราชการ ลูกจ้างและทรัพย์สินโรงเรียนเดิมไปให้กับ กองการมัธยมศึกษา
ส่วนนักเรียน และเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาโอนไปให้กับ โรงเรียนบ้านสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สัังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี และเปลี่ยนชื่อจาก
“ โรงเรียนยะรัง ” เป็น “ โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ” เปิดสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 17
พฤษภาคม 2517

         ในปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2539 หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารของโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา คือ
0-7343-90301, 0-7343-9085


 

 
โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com