เป้าประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
3. เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมที่พึงประสงค์ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนเองนับถือ
5. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน บุคลากรทางการศึกษาทุกคนดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. เพื่อพัฒนาโรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้แหล่งเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
8. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพ 
9. เพื่อส่งเสริมให้ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com