พันธกิจ

1. จัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.  สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคน
3. พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเป็นไทย
5. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6.  ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
7.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการร่วมพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com