กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 

กลยุทธ์ ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ                       ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ  พอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
กลยุทธ์ที่ิิ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๖  พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ                       ผู้ปกครองและชุมชน
 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com