จุดเน้นโรงเรียน

ส่งเสริมคุณธรรมนำวิชาการ
มีทักษะตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
ได้มาตรฐานการศึกษาสู่สากล
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
เพื่อนำพาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com