ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา e-mail : pratupho.yarang@gmail.com

นายธนกฤต นิลราช
ผู้
อำนวยการโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา

:: ข้อมูลโรงเรียน ::
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
   พันธกิจ
   เป้าประสงค์
   กลยุทธ์
   คำขวัญโรงเรียน
   คติพจน์
   จุดเน้นโรงเรียน
   อัตลักษณ์
   เอกลักษณ์
   สีประจำโรงเรียน
   ต้นไม้ประจำโรงเรียน
   ทำเนียบผู้บริหาร
   ข้อมูลบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
   บรรยากาศของโรงเรียน
::โครงสร้างการบริหาร::
  งานบริหารวิชาการ

  งานบริหารบุคคล

  งานบริหารงบประมาณ
  งานบริหารทั่วไป
::มุมกลุ่มสาระ::
  ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาอังกฤษ
  ศิลปะ
  อิสลามศึกษา (แบบเข้ม)
  กิจรรมพัฒนาผู้เรียน
::มุมผลงาน::
  ผลงานครู
  ผลงานนักเรียน
:: download::
:: ห้องสมุดออนไลน์ ::
สสวท.
 หอสมุดแห่งชาติ
:: E-Learning ::
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ออนไลน์
  อุทยานการเรียนรู้
  ศูนย์เทคโนโลยีฯ เพื่อการศึกษา
  GURU online
  หนังสืออิเลคทรอนิกส์
:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานรัฐมนตรีสำนักงานรัฐมนตรี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
     ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

การรับนักเรียน ปี 2554
SP2 สพฐ. โครงการที่ 7
ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. DOC
ศูนย์ปฏิบัติการ GPA
บัญชีกำหนดสื่อการเรียนรู้
Open Source
ศูนย์เทคโนโลยี & การสื่อสาร
OBEC LMS
โครงการอาหารกลางวัน
Pil OBEC
E-BOOK สทร.สพฐ.
มุมศึกษานิเทศก์
โรงเรียนในฝัน
สารานุกรมสำหรับเยาวชน
นวัตกรรมทางการศึกษา
OBEC MOU
ห้องเรียนทันข่าว
ศูนย์รวมสื่อ
ภาษาไทย ภาษาทอง
โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

:: ผู้ดูแลระบบ ::

นางชาลิสา กากะบุตร
ครู คศ.2
:: สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ :: ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
      (ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560)

 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ และจะเข้ารับการประเมินการคัดเลือก
      โรงเรียนปลอดขยะ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน
      2560 นี้ (วีทีอาร์โรงเรียนปลอดขยะ)
 คลิ๊กที่นี่

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปี 2559

 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) ตามนโยบายของกระทรวง
      ศึกษาธิการ รายละเอียดโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ตาม link ด้านล่างนี้


      https://www.facebook.com/chalisa.pat/videos/1643681039007265/


นำนักเรียนเข้าร่วมนิทรรศการด้านพลังงาน "เยาวชน
    รุ่นใหม่ ใฝ่ใจประหยัดพลังงาน"


       วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประตูโพธิ์
วิทยา ได้คัดเลือกตัวแทนนักเรียนเพื่อเข้าร่วมนิทรรศการ
ด้านพลังงาน "เยาวชนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจประหยัดพลังงาน"
จัดโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ณ อุทยานการ
เรียนรู้ปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ====>> ภาพกิจกรรมนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย
    น้ำใส ไร้ผักตบชวา ปล่อยปลา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน


       วันที่ 22 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการประชารัฐ
ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ปล่อยปลา ทำความดี
เพื่อแผ่นดิน ณ หนองน้ำโต๊ะทูวอ หมู่ที่ 4 ตำบลปิตูมุดี
อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ====>> ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการ
    โรงเรียนปลอดขยะ


       วันที่ 18 สิงหาคม 2560 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนตามโครงการ
โรงเรียนปลอดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลด
การคัดแยกขยะ และการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
อีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีจิต
สำนึกในการลด การคัดแยกขยะและการนำขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ====>> ภาพกิจกรรม


อบรมนักเรียน เรื่อง การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

       วันที่ 28 มิถุนายน 2560 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
ได้จัดการอบรมการกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ณ ห้องโสตทัศน
ศึกษา โดยได้รับเกียรติ จาก อ.สำรวข สารารักษ์ ข้าราชการ
บำนาญ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้น ม.1 และ
ม.4 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ในเรื่องของ
การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน ====>> ภาพกิจกรรม

:: เวลา ::

:: ปฏิทิน ::
 


นางสุดารัตน์  ภักดี
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
นายอิสมาแอล  หมาดหมีน
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ
นางพรชนก  รักษากิจ
หัวหน้างานบริหารบุคคล
นายสุดิง  วาเล็ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com