ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกิจการนักเรียน

แบบ บค 02.xls
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับสถานศึกษาสำรวจ ข้อมูลประชากรวัยก่อนเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการรับนักเรียนและการจัดการศึกษาให้กับ ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  27 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
แบบ บค 03.xls
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับสถานศึกษา ตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อเด็กที่อายุถึงเกณฑ์บังคับเข้าเรียนตามพระราช บัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้แจ้งผู้ปกครองของเด็กก่อนเด็กเข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
แบบ บค 06 .doc
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับสถานศึกษา แจ้งกำหนดการส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถาน ศึกษา ให้ผู้ปกครองของเด็กทราบล่วงหน้าก่อนเด็กเข้าเรียน 1 ปี  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
แบบ บค 07.doc
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับสถานศึกษา แจ้งผู้ปกครองส่งเด็กที่กำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาทุกคน เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  26 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
แบบ บค 08_1.doc
ดาวน์โหลด
แบบแนบท้าย แบบ บค.08 เป็นแบบใบรับแจ้งการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษา มอบให้ผู้ปกครองเด็กเก็บไว้เป็นหลักฐาน  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.พ. 2552, 21:54
แบบ บค 08.doc
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับให้ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.09_1.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.09 บัญชีรายชื่อเด็กที่ผู้ปกครองส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  20 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.09_2.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.09 บัญชีรายชื่อเด็กในเขตบริการที่ผู้ปกครองไม่ส่งเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.09_3.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.09 แบบรายงานการรับเด็กนอกเขตบริการของโรงเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  21 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.09_4.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.09 แบบสรุปผลการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.09.doc
ดาวน์โหลด
ใช้สำหรับสถานศึกษารายงาน ผลการรับนักเรียนของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณีทราบ  28 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.10_1.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.10 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.10.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับสถานศึกษาที่ไม่ได้ รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งรายชื่อนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบพื้นที่เขตบริการ การจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของนักเรียน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการรับเด็กเข้าเรียน  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.11.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับเตือนผู้ปกครองให้ ส่งเด็กเข้าเรียน ครั้งที่ 1 เมื่อสถานศึกษาเปิดสอนครบเจ็ดวันแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียน  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.12.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับสถานศึกษารายงานต่อ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี ในกรณีที่สถานศึกษาแจ้งเตือนผู้ปกครองให้ส่งเด็กเข้าเรียนแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งเด็กเข้าเรียนภายใน 7 วัน  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.14.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษาเตือนผู้ปกครองกรณีนักเรียนขาดเรียน  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.15.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษารายงาน ต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณี เมื่อสถานศึกษาเตือนผู้ปกครอง กรณีนักเรียนหยุดเรียนแล้ว แต่ผู้ปกครองยังไม่ส่งนักเรียนดังกล่าวเข้าเรียน  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.16.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้ผู้ปกครองยื่นคำ ร้องขอผ่อนผันเด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  24 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.18.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับสถานศึกษารายงานการผ่อนผันให้เด็กนักเรียนเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.19.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับผู้ปกครองใช้เป็นคำร้องขอย้ายนักเรียนต่อสถานศึกษา  23 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.20.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกแจ้งให้สถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้าทราบ ซึ่งต้องทำ 3 ชุด เพื่อส่งไปสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายเข้าโดยตรง 1 ชุด , ให้ผู้ปกครองนำไปพร้อมกับนักเรียน 1 ชุด และสำหรับสถานศึกษาที่นักเรียนย้ายออกเก็บไว้ 1 ชุด  45 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.21.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษาขออนุญาตจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษาภาคบังคับ แล้วแต่กรณี เมื่อนักเรียนขอย้ายโรงเรียน และ/หรือ ถึงแก่กรรม และ/หรือไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่  41 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.22.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษาที่นัก เรียนขอย้ายเข้ารายงานผลการรับนักเรียนต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่จัดการศึกษา แล้วแต่กรณี  40 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.23.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้สถานศึกษาที่นักเรียนขอย้ายเข้าแจ้งผลการรับนักเรียนที่ย้ายต่อโรงเรียนที่นักเรียนย้ายออก  39 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.27.doc
ดาวน์โหลด
หนังสือรับรองการไม่มีตัว ตน  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.29_1.xls
ดาวน์โหลด
แนบท้ายแบบ บค.29 บัญชีรายชื่อนักเรียนที่จำหน่ายออกจากทะเบียนนักเรียน  22 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54
แบบ บค.29.doc
ดาวน์โหลด
สำหรับให้โรงเรียนรายงาน การจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบ  38 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 10 ก.ย. 2553, 21:54

 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com