อัตลักษณ์

" อัธยาศัยดี  มีมารยาท "

อัธยาศัยดี  หมายถึง  นักเรียนเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาชอบสนทนากับบุคคลต่างๆ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
มีมารยาท หมายถึง   นักเรียนเป็นคนมีกิริยา วาจาที่สุภาพเรียบร้อย ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบ
                                      แบบแผน อันเหมาะสมตามกาลเทศะ 

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com