เอกลักษณ์

" แหล่งเรียนรู้พื้นฐาน     มีบรรยากาศร่มรื่น "


แหล่งเรียนรู้พื้นฐาน  หมายถึง   โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยามีแหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ และจัดประสบการณ์ ที่สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

มีบรรยากาศร่มรื่น  หมายถึง  โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยามีร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ๆ ที่ทำให้เกิดความรื่นรมย์ใจ

  

โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา ตำบลปีตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
โทร 0-7343-9301 โทรสาร 0-7343-9301 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
ดูแลระบบ :: ชาลิสา กากะบุตร
ติดต่อ :: pratupho.yarang@gmail.com ,chalisa_pat@hotmail.com